جدایی ذرات بزرگ با استفاده از طوفان

جستجوهای محبوب

اصلاح ذرات التراسونیک برای ستون HPLC

آماده سازی در حمام اولتراسونیک از هسته-پوسته سیلیکا ذرات ذرات سیلیکا هسته-پوسته (هسته جامد با پوسته متخلخل یا سطحی متخلخل) به طور فزاینده ای برای جداسازی بسیار کارآمد با سرعت جریان سریع و فشار کم نسبتا کم استفاده می شود...

ساختار اتم چگونه است؟

اگر اتم ها برای ایجاد ذرات بزرگ تر با یک دیگر پیوند کنند ذرات بزرگتری را تشکیل می دهند که مولکول نامیده می شود به عنوان مثال دو اتم اکسیژن باهم و در کنار هم یک مولکول اکسیژن را تشکیل می دهند یکی ....