مهارت های پایه و اساس توسعه جامعه نمادها نامیبیا

جستجوهای محبوب

آموزش سلامت (فصل سوم)

در دیدگاه ارتقای سلامت، در کنار توسعه مهارت های فردی و بازنگری سیستم خدمات بهداشتی درمانی، نیاز اساسی به تدوین سیاست های عمومی منطبق با سلامت، ایجاد محیط های حامی سلامت و تقویت اقدامات جامعه ....

آنتونی گیدنز

جنبش های نوین و بنیاد گرایی دینی o جامعه شناسان از اصطلاح جنبش های نوین دینی برای اشاره به کل طیف وسیع فرقه ها، کیش ها، و گروه های دینی و معنوی جدید استفاده می کنند که در کشورهای غربی به موازات ادیان مرسوم پدیدار شده اند...