نماد عنصر خاکی

جستجوهای محبوب

علوم تجربی

تاریخ : ، -78 فروردين ماه، -621 موضوع : علوم پایه,شیمی جدول تناوبی - ایزوتوپ ها یکی از فرض های بدیهی نظریه اتمی دالتون این است که هر یک از اتمهای یک عنصر از هر لحاظ (از جمله جرم) با اتمهای دیگر آن یکسان است...

شیمی برای زندگی | عناصر جدول تناوبی (1

سالها بعد دانشمندی بنام ویلیام رمزی (William Ramsay) توانست همین عنصر را در طیق مواد معدنی اورانیوم دار نیز مشاهده کند و بعدها دراوایل قرن بیستم مشخص شد که در فعل و انفعالات هسته ای ذرات آلفا در واقع همان هسته های هلیم می باشند...