دختر خرد کردن پسران بیضه

جستجوهای محبوب

معاینه بیضه

Jun 18, 2013· معاینه بیضه توسط خود بایستی یک بار در ماه پس از یک حمام آب گرم و دوش گرفتن انجام شود نکات قابل توجه در معاینه بیضه توسط خود فرد توده یا ندول کوچک، سخت و بدون درد در بیضه...

بزرگ کردن آلت تناسلی

با آزاد کردن رباطی (لیگامنت) که آلت تناسلی را در جای خود نگه می داردمی توان آن را تا حد ۵/۲ سانتی متر طولانی تر کرد ابمپلنت های پوستی نیز می توانند طول و قطر آلت را اضافه کنند...

بلوغ پسران

این هورمونها از غده ای به نام هیپوفیز که در قاعده مغز قرار دارد و نیز از غدد جنسی ( بیضه ها در پسران و تخمدانها در دختران ) ترشح می شوند و با تأثیرگذاری بر سایر غدد و اثر متقابل بر یکدیگر سبب رشد ....