اجزای راکتور هسته ای

جستجوهای محبوب

سوخت هسته ای چیست

سوخت هسته ای چیست ماده ای که به عنوان سوخت در راکتورهای هسته ای مورد استفاده قرار می گیرد باید شکاف پذیر باشد یا به طریقی شکاف پذیر شود۲۳۵U شکاف پذی...

راکتور هسته ای چیست و چگونه کار می کند

راکتور هسته ای : مقاله مرتبط: نیروگاه هسته ای چیست و چگونه کار می کند یک نیروگاه هسته ای از آزادسازی انرژی ناشی از واکنش هسته ای استفاده می کند واکنش هسته ای به صورت زنجیره ای می باشد نرخ این واکنش به صورت خارج از کنترل ....