اثر ملی معادن در اقتصاد

جستجوهای محبوب

تحریم ها کمترین اثر را در بخش معدن داشته است

محمودآباد - رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران گفت: تحریم ها کمترین اثر را در بخش معدن داشته و میزان تولید و صادرات مواد معدنی افزایش یافته است...

چهار اثر ناملموس میامی در فهرست آثار ملی ثبت شد

ایسنا/سمنان مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان گفت: چهار اثر ناملموس شهرستان میامی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید...

ریاست معادن ولایات

در مورد وزارت معادن و پترولیم: وزارت معادن وپطرولیم یکی از وزارت های سکتوری بوده وپیشگام درعرصه اقتصاد کشور، پشتیبانی از انکشاف اقتصادی به سطح ملی ومحلی وحصول اطمینان از کسب مسؤلانه عواید ....

نقش طلا در اقتصاد جهان

در بعضی از سال ها این کشور 15میلیون اونس طلا به کشورهای بازار مشترک (اقتصاد آزاد) صادر نموده است در سال 1981صادرات خالص از شوروی و شرق اروپا بالغ بر حدود 9 میلیون اونس می شد...

تحلیل نقش صنایع دفاع ایران دراقتصاد ملی به روش داده

ین تحقیق با عنوان"تحلیل نقش صنایع دفاع ایران در اقتصاد ملی به روش داده - ستانده"به منظور بررسی جایگاه و سهم صنایع دفاعی ایران در اقتصاد ملی از یک سو و تاثیر فعالیتهای این بخش از اقتصاد بر سایر بخشهای اقتصاد ملی از طرف ....