فشار نسبت طول به قطر طراحی

جستجوهای محبوب

اوریفیس

مساله طراحی و ساخت آن ها را نسبت به اوریفیس ها پیچیده تر کرده و بر قیمت آن ها می افزایند اندازه گیر لوله ای در این حالت مانعی در مسیر سیال قرار داده می شود...

انواع روش های طراحی کانال

افت فشار کل سیستم نیز معادل افت فشار در آخرین و دورترین دریچه نسبت به فن محاسبه می گردد در کانال های رفت، سرعت هوا در دریچه ها بایستی به گونه ای محاسبه گردد که هوا بتواند دو سوم (۲/۳) طول اتاق را ....

آموزش طراحی دیوار حائل بتنی در زیر زمین

به این بهانه که اجرای دیوار حائل هزینه بر و سخت است، زیر بار آن نمی روند به همین دلیل، در بسیاری از پروژه ها، حتی با داشتن ۲ یا ۳ طبقه زیر زمین، شاهد آن هستیم که دیوار حائل، اصلا طراحی نمی شود...

نکات فنی اجرای آبیاری قطره ای در مزرعه

جدول ۲: طول مناسب نوارهای تیپ بر اساس بافت خاک، نوع نوار تیپ و شیب لوله در فشار ۶/۰ اتمسفر بافت خاک مزرعه/ نوع نوار تیپ: نحوه قرارگیری لوله تیپ نسبت به شی ببندی زمین (منفی، صفر، مثبت)...

پروژه طراحی پست های فشارقوی(سیستم زمین)

این زمین کرن به خاطر کار صحیح دستگاهها و جلوگیری از ازدیاد فشار الکتریکی فازهای سالم نسبت به زمین در موقع تماس یکی از فازها با زمین صورت می گیرد؛ مثال زمین کردن سیم نول شبکه و مرکز ستاره ....