روند cumene برای تولید فنل انرژی موازنه مواد

جستجوهای محبوب

نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران

آلژینات تولید آزمایشگاهی کود پوشش دار آهسته رهش، با استفاده از مواد زیست تخریب پذیر , نانو کاتالیست 4o3mn و کاربرد آن برای حذف فنل , سریم و زیرکونیم بر پایه hzsm-5 برای تولید الفین های ....

تولید فنل

Dec 02, 2016· این فرآیند تولید فنل شامل احیاء یا بازیافت کومن اکسید شده است Cumene در یک جریان به داخل رگ اکسیداسیون تغذیه می شود که در 110-115 oC و pH محدوده 60 به 80 نگهداری می شود...