راه های مصر باستان در زینت چوب

جستجوهای محبوب

مجسمه سازي در یونان باستان

سکونت یونانیان در آسیای باختری و گشایش ابواب مصر به بازار تجارت یونان در ۶۶۰ سبب شد که سبکهای مجسمه سازی خاور نزدیک و مصر به یونیا و قسمت اروپائی یونان راه یابد در حدود ۵۸۰، دو مجسمه ساز کرتی به نام دیپوئنوس و سکولیس ....

عکس هایی از آثار باستان

عید نوروز در ایران باستان معماری بناهای و کاخ های باستان سخنان دکتر علی شریعتی عجایب هفت گانه تاریخ باستان عکس های تمدن ایران باستان عکس هایی از آثار باستان عکس های تمدن سومر باستان عکس های ....

هنر مصر باستان

1- امنیت در مصر باعث شد تداوم سکونت در یک مکان را به منظور بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری ها ی هنگفت در دیوار های دفاعی شهر چنانکه در بین النهرین بود ، ایجاب نمی کرد...

کفش، لذت و درد؛ ۱۰ جفت کفش تاریخی

حتی در دوران باستان نیز چنین بود و یک مورد برجسته آن این سندل هایی است که از دوران حکومت روم در مصر باستان به ....