الکترون ساطع است انرژی جنبشی 969

جستجوهای محبوب

فیزیک

n طیف بینی جذب اتمی شامل مطالعه جذب انرژی تابشی معمولا در نواحی ماوراء بنفش ومرئی به وسیله اتمهای خنثی درحالت گازی استانرژی نورانی جذب شده توسط اتمها عمومابه صورت خطوط جذب باریک با طول ....

اثر فوتوالکتریک

نقطهای که در آن هیچ الکترون آن را به جمع آوری به نام توقف بالقوه v بازدید کنندگان ، و می تواند برای تعیین حداکثر انرژی جنبشی استفاده k حداکثر از الکترون (که مسئول الکترونیکی e ) با استفاده از ....